III/3008 ZÁBŘEZÍ – TŘEBIHOŠŤ

Snímek1
Snímek2
Snímek3
Snímek4

TYP STAVBY
Oprava silnice III. třídy

TÝM
Ing. Jiří Hoke, Ing. Tereza Škorpilová, Ing. Miroslav Větrovský

 

Záměrem stavby je oprava konstrukčních vrstev silnice III/3008. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, průjezdní úsek silnice III. třídy.

Projekt řeší opravu stávající konstrukce vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání 6m. V místech, kde je stávající šířka vozovka 5m je vozovka rozšířena na min.5,25m. Niveleta co nejvíce kopíruje stávající stav. Na základě výsledků provedené diagnostiky je v celém úseku navržena kompletní výměna konstrukce vozovky. V místě křížení silnice III/3008 se silnicí III/28448 před motorestem dochází k úpravě stykové křižovatky.

Úprava křižovatky
Stávající křižovatka před motorestem, v místě křížení s III/28448, bude nově upravena. Stávající strom uprostřed křižovatky bude odstraněn, dojde k úpravě tvaru křižovatky-nároží křižovatky bude nově vydlážděné dlažbou tl. 100mm, režim křižovatky (hlavní a vedlejší směry) bude změněn. Hlavní komunikací nyní bude silnice III/3008 a v závislosti na této úpravě byla navržena i úprava dopravního značení, vč vodorovných čar usměrňujících pohyb v křižovatce a nového svislého dopravního značení upravující přednost v křižovatce. Rozhledy na křižovatce jsou dodrženy.