PARKOVACÍ DŮM – HLUBOČEPY / LAMAČOVA

Snímek1
Snímek2
Snímek3
Snímek4

TYP STAVBY
Parkovací dům

TÝM
Ing. Tereza Škorpilová

 

Varianty nového parkovacího domu byly zpracovány na pozemku č. 1020/407, který nyní slouží jako veřejné „divoké“ parkoviště. V návrhu „A“ byla zpracovány dvě varianty řešení, které obě splňují 60% využití hrubé podlažní plochy (HPP) pro parkování a 40% hrubé podlažní plochy (HPP) pro administrativní prostory. Dále byl zpracován návrh „B“, kde je uvažováno se 100% využití HPP pro parkování, což vyžaduje potřebné povolení. Vzhledem ke kapacitě objektu je třeba v souladu ze zákonem č. 100/2001Sb – příloha č.1 provést posouzení vlivu na životní prostředí.

NÁVRH „A“ – VARIANTA 1 (60% PARKING / 40% ADMINISTRATIVNÍ PRSTORY)
Návrh „A“ – varianta 1 vychází z již zpracované studie proveditelnosti. Ve studii byla část objektu určená pro parkování rozdělen do tří sekcí, kdy byla jižní sekce, která byla osazena v úrovni stávajícího terénu a propojena polorampami se střední a severní sekcí, které byly osazeny o půl patra níže. Vzhledem ke složitému manévrování vozidel při přejezdu ze severní sekce do sekce střední byla varianta 1 navržena pouze ve dvou sekcích. Jižní, v úrovni stávajícího terénu a severní, která je umístěna o půl patra níže. Sekce jsou mezi sebou propojeny polorampami o sklonu cca 13%. V části objektu určené pro parkování je umístěno i potřebné parkovaní potřebné pro administrativní prostory. Prostor pro parkování je propojen s částí objektu pro administrativní prostory v severní sekci 1.NP. Provoz v parkovací části je jednosměrný. Hlavní východ z této parkovací části je na západní straně, což vede ke kolizi pěších vycházejících z objektu s vozidly vjíždějícími a vyjíždějícími z objektu. Celkem je zde umístěno 221 parkovacích stání (z toho cca 37 parkovacích stání sloužící pro administrativní prostory). Parkovací stání stání jsou navržena v souladu s ČSN 73 6056.

NÁVRH „A“ – VARIANTA 2 (60% PARKING / 40% ADMINISTRATIVNÍ PRSTORY)
V druhé variantě návrhu „A“ byla část objektu určená pro parkování otočena o cca 90°. Celý objekt je tedy umístěn těsně podél stávajícího chodníku vedoucího směrem ke stávající tramvajové zastávce. Natočením parkovací části objektu došlo k přesunutí hlavního východu do severní části objektu, což eliminuje kolizi chodců s vozidly vjíždějícími a vyjíždějícími z objektu. Otočením části objektu došlo také ke zvýšení prostorové kapacity před odbavovacím zařízením. Parkovací část je stejně jako varianta 1 rozdělena do dvou sekcích, které jsou propojeny polorampami o sklonu cca 13%. Kapacita parkovacích stání je 213 (z toho cca 37 parkovacích stání slouží pro administrativní prostory.

 

NÁVRH „B“ (100% PARKING)
Návrh „B“ je zpracovaný se 100% využitím HPP pro parkoviště. Objekt je umístěn v jihozápadní částí pozemku, lemující stávající chodník. Tím vzniká dostatečná prostorová kapacita pro vjíždějící vozidla před odbavovacím zařízením. Vjezd do objektu je ve stávající úrovni terénu a výjezd je 1,45m níže. Parkovací stání jsou umístěny na parkovacích rampách, které jsou ve sklonu 4,5%. Provoz na rampách je obousměrný. Umístění parkovacích stání přímo na rampách vede k efektivnímu využití zastavěné plochy a nevznikají zde možné kolize vozidel vyjíždějících po rampě nahoru s vozidly sjíždějícími po rampě dolu jak je tomu u předchozího návrhu „A“. Kapacita Parkovacího domu je 332 parkovacích stání.