PARKOVACÍ DŮM – MOTOL / ROENTGENOVA

Snímek1
Snímek2
Snímek3
Snímek4
Snímek5
Snímek6
Snímek7

TYP STAVBY
Parkovací dům

TÝM
Ing. Tereza Škorpilová

 

Obsahem této studie je zpracování parkovacího domu v ulici Roentgenova, Praha 5 (u severní části Nemocnice na Homolce). V řešeném území se nyní nachází povrchové parkoviště s kolmým parkovacím stáním a příjezdová komunikace, která je oddělena od svahu na severní části opěrnou zdí.  Celkem se nyní nachází v řešeném území cca 286 parkovacích stání.

Celkem byly navrženy 4 varianty:

VARIANTA „A“ – nový objekt pro parkování se nachází v místě stávajícího povrchového parkoviště s kolmým parkovacím stáním

VARIANTA „B“ – nový objekt pro parkování se nachází v místě stávajícího povrchového parkoviště s kolmým parkovacím stáním a
využívá pozemek stávající zeleně (jižním směrem od stávající parkoviště) pro příjezd/výjezd vozidel z park. domu

VARIANTA „C“ – nový objekt pro parkování se nachází v místě stávajícího povrchového parkoviště s kolmým parkovacím stáním a
příjezdové komunikace (včetně podélných a kolmých stání podél komunikace)

VARIANTA „D“ – nový objekt pro parkování se nachází v místě stávající příjezdové komunikace (včetně podélných a kolmých
parkovacích stání podél komunikace)

DOPORUČENÁ VARIANTA:
Hlavním hodnotícím kritériem této studie je počet parkovacích stání (vzhledem k jejich značnému nedostatku v této oblasti). Nejvíce parkovacích stání má varianta B.3, následuje varianta C a třetí je varianta D.2. Varianta C je nevhodná z ekonomického hlediska – cena jednoho parkovacího stání je jednoznačně nejdražší, což je způsobeno umožněním průjezdu autobusů skrz objekt a nevyužití objektu pro prioritní účel parkování.

Podrobněji byly zpracovány:  varianta B.3 ( celkový počet parkovacích stání 769) a varianta D.2 (celkový počet parkovacích stání 588).

VARIANTA B.3

Varianta B.3 řeší příjezd a výjezd vozidel z nově navrženého objektu v jeho jižní část (na ulici Roentgenova). Příjezdové a výjezdové rampy jsou umístěny na stávajícím pozemku č.p. 373/53. V rámci varianty B.3 jsou zpracovány ještě podvarianty B.3a a B.3b. Liší se od sebe různými příjezdovými a výjezdovými rampami. U varianty B.3a je navržená přímá příjezdová rampa, následný pohyb vozidel směrem nahoru je přímou rampou umístěnou v západní části objektu. Pro pohyb vozidel směrem dolů a výjezd slouží jednosměrná kruhová rampa. U varianty B.3b je navržena obousměrná kruhová rampa, která slouží jak pro pohyb vozidel směrem nahoru, tak pro pohyb vozidel směrem dolu.

 

VARIANTA D

U varianty D je parkovací dům navržen v místě stávající příjezdové komunikace a příjezdová komunikace je v místě stávajícího parkoviště. Parkovací dům je tedy umístěn v těsné blízkosti stávající opěrné zdi. Jak jde vidět z umístění půdorysu na vrstevnicovém podkladu, nedochází k překonání významných výškových rozdílů, komunikace i parkovací dům jsou umístěny na stávajících zpevněných plochách.