SILNICE III/2784 SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM – HORNÍ HANYCHOV

Snímek1
Snímek2
Snímek3
Snímek4

TYP STAVBY
Rekonstrukce komunikace

TÝM
Ing. Jiří Hoke, Ing. Tereza Škorpilová

 

Stavba je situována v extravilánu mezi obcemi Hoření Paseky a Horní Hanychov (část Liberce). Jedná se o území
pahorkovité až horské, kdy ve směru od Hoření Paseky i od Horního Hanychova komunikace stoupá v max. podélném sklonu cca 7%. Stavba se nachází v nezastavěném území, v lese a slouží k propojení obcí a zároveň i jako přístupová cesta na vrchol Ještědu.

Stavbu lze charakterizovat jako opravu-modernizaci stávajícího stavu. Bude provedena oprava asfaltových vrstev,
kdy stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány a nahrazeny novými a úplná obnova konstrukčních vrstev vozovky včetně podloží. Stávající propustky budou opraveny nebo vyměněny za nové ve stávající poloze a bude vyhotoveno 5 nových propustků. Budou opraveny a doplněny příkopy podél komunikace, stávající bezpečnostní záchytná zařízení budou vyměněna a doplněna, sjezdy na lesní cesty budou opraveny, vč. zatrubnění pod sjezdy.

Součástí  je i úprava křižovatky silnic III/2784 a III/27246, a rovněž tak i křižovatka na vrcholu opravované silnice- na Výpřeži. Obě křižovatky budou rekonstruovány za účelem zvýšení bezpečnosti a zlepšení rozhledových poměrů. V rámci tohoto objektu dojde i k úpravě, popř. vytvoření nových nástupišť pro autobusy hromadné dopravy.

V některých místech dochází k rozšíření vozovky. Výškové rozdíly jsou vyřešeny železobetonovou opěrnou úhlovou zdí celkové délky 1250 m. Zeď bude po celé délce rozdělena na dilatační úseky po 10m, které budou navzájem spojeny smykovými trny. Železobetonová konstrukce zdi je tvořena rastrem mikropilot, základovým ústupkem (pasem), dříkem a římsou. Založení je navrženo na základovém pasu doplněném mikropilotovým rastrem. Na římse bude umístěno zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. Výkop bude částečně svahovaný.