STUDIE ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ FNKV

Snímek1
Snímek2
Snímek3
Snímek4

TYP STAVBY
Studie řešení komunikací v celém areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, včetně návrhu parkovacího domu

TÝM
Ing. Tereza Škorpilová, Ing. Jiří Hoke

 

CÍL STUDIE
Cílem studie je navržení takových opatření, která odstraní, nebo alespoň zlepší funkci nejproblémovějších míst areálu nemocnice,
doplnění parkovacích ploch a chodníků pro pěší. Cílem studie není využít každou, nyní nezastavenou plochu pro parkovací plochy, ale vylepšení areálu jako celku, včetně ploch zeleně s umístěním co největšího počtu parkovacích stání, včetně návrhu parkovacího domu v areálu nemocnice.

OBSAH STUDIE
Studie je rozdělena na dvě části:
1. část – Stávající stav
V 1. části je provedena fotodokumentace, pasport stávajícího stavu dopravního značení, schéma pohybu vozidel veřejnosti, sanitních vozidel, vozidel zásobování a pohyb chodců v rámci areálu nemocnice. Dále byly vyhodnoceny podklady ohledně intenzity dopravy a byl sečten přibližný počet parkovacích stání ve stávajícím stavu.

2. část – Návrh
V 2. části je zpracován návrh na změny nejproblémovějších dopravních situací, doplnění chodníků pro pěší a doplnění parkovacích
ploch v rámci celého areálu nemocnice. Nejproblémovější dopravní situace jsou podrobně popsány (včetně fotodokumentace), je proveden návrh řešení dané situace, který je ověřen vlečnými křivkami pro vozidlo ambulance o délce 6,5 m. V 2. části je dále zpracován návrh umístění parkovacího domu včetně základních výškových a půdorysných rozměrů. Všechny navržené úpravy areálu jsou rozděleny do jednotlivých etap, u kterých je proveden hrubý odhad investičních nákladů.

NÁVRH
Návrh řeší v celém areálu nemocnice v hlavních trasách pohybu vozidel rozšíření komunikace na 6 m, pro zajištění obousměrného průjezdu vozidel. Ve východní části areálu, kde není možnost rozšíření komunikace na 6 m a dle požadavků nemocnice je nutné zachovat obousměrný průjezd vozidel. V celém areálu jsou doplněny chodníky v místech, kde nyní chodci vcházejí do prostoru vozovky.
Podkladem pro studii řešení komunikací FNKV je požadavek nemocnice na 850-900 parkovacích stání pro vozidla zaměstnanců + co nejvíce parkovacích stání pro veřejnost. Z třídenního měření bylo zjištěno, že v jednom okamžiku se v areálu nachází cca 754 vozidel. Z toho je cca 455 vozidel zaměstnanců a 299 vozidel veřejnosti.
Pokud uvažujeme 900 parkovacích stání zaměstnaneckých + vozidla veřejnosti, potřebná kapacita parkovacích stání v areálu nemocnice je cca 1.200 parkovacích stání.
Stávající parkovací plochy jsou upraveny a rozšířeny, podél komunikací v západní části areálu nemocnice jsou přidány podélná parkovací stání a jsou vytvořeny nové parkovací plochy v jihovýchodní části areálu. Zde jsou navrženy dvě parkovací plochy o kapacitě 119 a 85 parkovacích stání.  Pro dosažení požadované kapacity parkovacích stání je v místě určeném Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady navržen parkovací dům. Parkovací dům je navržen pětipatrový. Při předpokladu využití tří pater pro parkování vozidel a zbylých dvou pro jiné potřeby nemocnice je kapacita parkovacího domu cca 351 parkovacích stání (117 parkovacích stání / patro). Kapacity parkovacích stání na jednotlivých parkovacích plochách jsou znázorněny dále graficky – označení parkovacích stání. Dle návrhu řešení komunikací FNKV je kapacita parkovacích stání v areálu nemocnice 1.226.